[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
การพัฒนาครู mk-cms
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียนตารางสอน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
ภาพถ่ายมุมสูงภายในโรงเรียน

VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายเสริมศักดิ์ คำคง
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางกุณฑลี ช่วยเอื้อ
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวัลย์ เอ่งฉ้วน
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายศุภฤกษ์ สุขมาก
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางพรพิมล แกมวิรัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางอริศรา สะใบงาม
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายศักรินทร์ เพียรกิจ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิสา วงค์น้อย
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดา สุวรรณชาตรี
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางเจนจิรา บุญรักษ์
ครู อันดับ ค.ศ.1
งานวัดผลประเมิลผล
Click ดูประวัติ
นายเจตริน หมาดปูเต๊ะ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวยาใจ ลักษณะอัฐ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวเจริญสุข นวลศรี
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารทั่วไป
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน
57 : งานกิจการนักเรียน