[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียนสีเขียว
จุดเน้นสพม.13
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายจำนง ใหม่นิ่ม
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางอารี พูลศิริ
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นายปารมี ภูมิสุทธาผล
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางปราณี เวลาดี
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวฉวีวรรณ ลีละวาณิชย์
ครู อันดับ ค.ศ.1
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวสอลีฮะ โต๊ะหีม
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ เหลี่ยมโสภณ
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน