ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
จากโรงเรียนเมืองกระบี่ ประเภทสมัครโควตา
จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม ประเภททั่วไป
ระดับชั้น

วันที่รับสมัคร

เวลา

ระดับชั้น วันที่รับสมัคร เวลา ระดับชั้น วันที่รับสมัคร เวลา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๔ - ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ
ณ อาคาร ๔๐ ปี
มัธยมศึกษาปีที่๔
วันที่  ๖-๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มัธยมศึกษาปีที่๔ ๑๔ – ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๕๖
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ
ณ อาคาร ๔๐ ปี
สอบ   วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐  น คัดเลือก  วันที่  ๑๑ – ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖
จับฉลาก  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  อาคาร ๔๐ ปี
(กรณีที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจำนวนที่รับ)
ประกาศผล ภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ทาง website http://www.mschool.ac.th
ประกาศผล ภายในวันที่  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๖
ทาง website http://www.mschool.ac.th
ประกาศผล ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ทาง website http://www.mschool.ac.th
รายงานตัว วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น
มอบตัว    วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว    วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มอบตัว     วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร ๔๐ ปี
   


ตารางสอบเพื่อจัดชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันสอบ

เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖    

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาษาไทย

อาคาร  ๔๐  ปี
โรงเรียนเมืองกระบี่

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ
อ่านเขียนภาษาไทย
ท่องสูตรคูณ

อาคาร  ๔๐  ปี
โรงเรียนเมืองกระบี่

 

ตารางสอบคัดเลือก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันสอบ

เวลา

วิชาที่สอบ

สถานที่สอบ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาษาไทย

อาคาร  ๔๐  ปี
โรงเรียนเมืองกระบี่

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ