ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปิยนาฎ ลิ่มหลัก
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาหลักสูตร
ที่อยู่ :93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :