ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิธร อินทร์ถาวร
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
ที่อยู่ :93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :