ชื่อ - นามสกุล :นายอาทิตย์ บิลสัน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :93 ถนนศรีตรัว ตำบลกระบี่ใหญ๋ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Telephone :0864792868
Email :webmschool@mschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน