[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้
การพัฒนาครู mk-cms
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ห้องเรียนออนไลน์

ตารางเรียนตารางสอน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
ภาพถ่ายมุมสูงภายในโรงเรียน

VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยนาฎ ลิ่มหลัก
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางอาทิตยา ร่วมชมรัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.3
งานฝ่ายพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางกนก ศิริมี
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางอมรทัต เอียดศรีชาย
หัวหน้าฝ่าย
รก.รอง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางลำยวญ กัณหกุล
ครู อันดับ ค.ศ.3
งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางบงกช สิงหนันท์
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางปิ่นเพชร แสวงสุข
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นายเจษฎา ค้าของ
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานดูแลระบบ SGS
Click ดูประวัติ
นางธนาวดี สุวรรณรัตน์
ครู อันดับ ค.ศ.3
หัวหน้างานฝ่ายบุคคล
Click ดูประวัติ
นายบุญกรณ์ สกุลสวน
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางอัมรา ปุรินทราภิบาล
ครู อันดับ ค.ศ.1
งานดูแลระบบ SGS
Click ดูประวัติ
นางสาวผกามาศ เรืองลักษณ์
ครู อันดับ ค.ศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยรัตน์ ไกรลาศ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวมุสลีมะห์ สามะ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายศุภสัณห์ แก้วสำราญ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์
ครู อันดับ ค.ศ.2
งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นายสมพงษ์ เฉิดโฉม
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้างานเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายเอกรัฐ ทาพิลา
ครู อันดับ ค.ศ.1
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยา คงทอง
พนักงานราชการ
งานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตร
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลรัตน์ เกิดสุข
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวอลิศา รักญาติ
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายวิชาการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารทั่วไป
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
43 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
49 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
51 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
52 : กิจกรรมแนะแนว
55 : งานห้องสมุดโรงเรียน
57 : งานกิจการนักเรียน