เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนเมืองกระบี่
      โรงเรียนเมืองกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนศรีตรัง  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
มีเนื้อที่จำนวน 34 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวาเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเก่าเป็นการชั่วคราว 
     - พ.ศ. 2558 เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) 
เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาศึกษา ของประเทศไทย

อักษรย่อของโรงเรียน        ม.ก.
สุภาษิตประจำโรงเรียน      สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโก (ปัญญาทำให้เกิดสุข)
คำขวัญของโรงเรียน         “มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตน”
ปรัชญาประจำโรงเรียน       การศึกษา  คือ  การพัฒนาคน

เอกลักษณ์      ยิ้มไหว้ทักทายกัน
อัตลักษณ์       มีทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สีประจำโรงเรียน        ฟ้า – ขาว
      สีฟ้า    หมายถึง     ความสงบ ร่มเย็น สดใส สวยงาม
      สีขาว   หมายถึง     ความบริสุทธิ์ สว่าง รุ่งโรจน์
ความมีระเบียบแบบแผน
      ความหมาย        มีความเชื่อมั่นและมีคุณธรรมภายในรั้วฟ้า-ขาว 
^