เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ บิลสัน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางวนัชพร วัชรเฉลิม

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายภานุกานต์ แดงนุ้ย

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายภานุกานต์ แดงนุ้ย

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณา บ้านนบ

  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางวนัชพร วัชรเฉลิม

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวฐาปนี พูลศิริ

  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางอมรทัต เอียดศรีชาย

  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางระพีพร เก้าเอี้ยน

  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวเสาวดี ทับเที่บง

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางปิยนาฎ นานำผล

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

 • thumbnail

  นายเจษฎา ค้าของ

  หัวหน้างานระบบ SGS

กลุ่มบริหารงานบุุคลและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์

  รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางพรพิมล แกมวิรัตน์

  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายอานนท์ โกยกุล

  หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางชารดา ซ้ายเส้ง

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)

 • thumbnail

  นางสาวอนามิกา อยู่เจริญ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

 • thumbnail

  นางสาวพิชญธิดา สกุลเล็ก

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณา บ้านนบ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

 • thumbnail

  นางชุติมา สุวรรณฤทธิ์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ สามารถ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)

 • thumbnail

  นายภุชงค์ เสือทอง

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)

 • thumbnail

  นางอรบุษย์ บุษย์เพชร

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)

 • thumbnail

  นางคุณาพร ทองลอย

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ. ๒)

 • thumbnail

  นางสาวจิรัศยา จันทร์หอม

  ครู วิทยฐานะ - (คศ. ๑)

 • thumbnail

  นางอรอุมา รัตนพันธ์

  ครู วิทยฐานะ - (คศ. ๑)

^