เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

Personnel

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางอมรทัต เอียดศรีชาย

  หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางระพีพร เก้าเอี้ยน

  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวเสาวดี ทับเที่บง

  หัวหน้างานทะเบียน

 • thumbnail

  นางปิยนาฎ นานำผล

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

 • thumbnail

  นายเจษฎา ค้าของ

  หัวหน้างานระบบ SGS

^